ࡱ> bd !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`aeRoot Entry F02pM0cWorkbookʾSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1jCalibri1jCalibri1jCalibri1jCalibri1.hjTimes New Roman1.jTimes New Roman1j.VnTime1.jTimes New Roman1.jTimes New Roman1.jTimes New Roman1.jTimes New Roman1j.VnTime1.jTimes New Roman1j.VnTime1j.VnTime1j.VnTime1j.VnTime1jArial1.jTimes New Roman1jCalibri1 jCalibri1jCalibri14jCalibri1 jCalibri1jCalibri1jCalibri1,8jCalibri18jCalibri18jCalibri1>jCalibri14jCalibri1<jCalibri1?jCalibri1h8jCambria1jCalibri1 jCalibri1.jTimes New Roman1.jTimes New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `    !  " # a> $   *    <@ @   X X w@ @  |w@ @  X \ X |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H \ X w@ @ " <@ @  p@ <@ @  *\ *X ! w@ @  %1|q %1<w@ &1<w@ &1<w@ &1<@ %|q %1<w &<w &< +w@ @ w@ @  <w@  ,w@  ,w@  ,@ 1<w |@ @  |@ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ |||#;}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(*}d}d 00\);_(*;_( ??? }P}e 00\);_(* ;_( }P}f 00\);_(* ;_( }P}g 00\);_(* ;_( }P}h 00\);_(* ;_( }x}i 00\);_(*;_( ??? ???}x}j 00\);_(*;_( ??? ???}x}k 00\);_(*;_( ??? ???}x}l 00\);_(*;_( ??? ???}<}o 00\);_(* ;_(}<}p 00\);_(* ;_(}<}q 00\);_(* ;_(}<}r 00\);_(* ;_(}d}s00\);_(*;_( ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 12 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`0^Sheet1 wCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 2Thu gom rc thi khng c hiKhai thc qung kim loiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st.Hot ng dch v h tr khai thc m v qung:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongSn xut sn phm thuc lCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn, sao chp bn ghi cc loiIn nDch v lin quan n in+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loi<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut in dn dng1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khc"Cng nghip ch bin, ch to khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo u2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiTi ch ph liu Ton quc}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt l<iu tt bnSn xut than cc6Cc thng nm 2019 so vi thng bnh qun nm gc 2015#Thng 02/2019 so vi thng 01/2019 Thng 02/2019 so vi cng k!2 Thng 2019 so vi cng k 2018 Thng 02 nm 2019z; ]<=G?aA=D 6G I3KxMO\RxUXoZ=ccB  w,mRܽ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} [} !@} ` @} @} @} @@} @} @} @wPP @PY@Ph@Ph@P@PgCPFP;HPM P,P P,P P,P P,P P,PP,PP,PPXPP,PP,PPXPPXPPRP,PPXPP,PP,PP,PPXPPXPP,PP,PPXP vvvvvvv?????????????????????????????????????????????????????????????????????????O wvwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????O wwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????OAAAAA xx?????????????????????????????????????????????????????????????????????????O y y tru zs zt zu?????????????????????????????????????????????????????????????????????????O yy \@ \A{{{BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBO D D$^?^@^*@^,@^.@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO~ i do]Gz`@]@]B@]@])IJ[@GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGO j e$I@I@J~@J@J@KLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO~ k@ f$ Z@Z@NG@N@NZ@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ g $ Z@Z@NG@N@NZ@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ f $ Zy@Z@N@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ g $ ZQ@Z@N@N@N5@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k`@ g $ Zr@Z @NS@N @N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ fC$Z @Zֵ@N@N@NP@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k0@ gD$Z X@Z`U@NN@NV@NQ@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ gE$Z>@Zr@N@NJ@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k @ f $ZA3@Z@N׽@Nm@N2@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ kP@ g$ZA3@Z@N׽@Nm@N2@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k"@ fF$Z|@Z@N|@N`@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ kp@ gG$Z|@Z@N|@N`@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO j eI@I@JL@J@J5^I [@QLKQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQO~ k$@ f$Z @Z\@NA@N'@Ny@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ g$mF@m@SQ@S&@S,@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ gHm@mU@S(\2T@S@S@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ kh@ g$Z@Z@N@Nc@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ gI$Z@Z@N4@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ kܐ@ gZk@Z@N@N@N[@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@ g$Z@Z @Nc@Ns@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k&@ f$Z@Z0@N@N@N|@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k<@ gJ$Z @Z@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ k@@ gK$ZS@Z@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD.l P,P!P,V"P,P#P,V$P,V%P,V&P,P'PXP(P,P)P,P*PP+P,P,PXP-P,P.PXP/PXP0P,P1P,P2P,P3PXP4P,P5P,W6P,P7P,P8PXP9PXP:PXP;PXP<P,P=P,P>P,P?PP~ k(@ fL$ Ze@Z@N߾@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ !k@ !gL$!ne@n@T߾@T@T@!ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUO~ "k*@ "f$"Z+@Z@N@Nj@N@"OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ #k|@ #g~ #n}@#nGzt`@#T@T@T\@#ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUO~ $k@ $g$$nR@n@T1@TpY@Th@$ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUO~ %k@ %g$%n@n@T @T@T@%ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUO~ &k,@ &f&Z@Z@&NQS@&N@N@&OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 'k@ 'g'Z@Z@'NQS@'N@N@'OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ (k.@ (f$(ZQ@Z?@N@N@NE@(OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ )k@ )g$)ZQ@Z?@N@N@NE@)OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ *k0@ *bp$*ZC@Z^@ND@N0]@N@*OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ +k(@ +gM~ +Z@+Zq= ף@P@+N@N @N_@+OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ ,kT@ ,gN,Z(\2Q@,Zs@NQ@N\@N@,OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ -k1@ -f-Z@Z@-NfffffFT@-N@N@-OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ .k@ .g $.Z@Z@N@NV@N@.OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ /k@ /g!$/Zn@Z@NK@N@N@/OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 0k2@ 0fO$0Z@Z#@N@Nf@N@0OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 1kL@ 1gP$1Z-@ZV@Ne@N,@N@1OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 2kP@ 2gQ$2ZM@Z@N}@N@No@2OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 3k3@ 3fR$3ZZ@ZA@N6@Nz@N@3OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 4k؝@ 4sq$4ZZN@Ne@N$@4OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 5k@ 5gS$5Z@ZS@N+@N@NA@5OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 6k4@ 6f"6Z}@ZL@6N(\T@6N,@N @6OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 7kp@ 7gT$7ZZ@Z@N|@N>@N@7OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 8kt@ 8gU$8Z@Z@NS@N@N@8OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 9k@ 9gV$9Zw@Zo@N@N_@N!@9OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ :k@ :gW~ :Z@:Z(\R@:NK@NV@N@ :LK ~ ;k@ ;g#~ ;Z@;ZR@;N@N@N@ ;LK ~ <k5@ <f$~ <Z@<Z= ףp=T@<N~@N@N@ <LK ~ =kh@ =g$~ =Z@=Z= ףp=T@=N~@N@N@ =LK ~ >k6@ >f%$>Z@ZP@NT@N@N@ >LK ~ ?kX@ ?g&$?Z@ZP@NT@N@N@ ?LK DlffffR@ XPA ,PB ,PC XPD ,PE ,PF XPG ,PH XPI XPJ XPK ,PL ,PM ,PN ,PO XPP ,PQ XPR ,RS XPT XPU ,RV RW ,PX VY ,Z ,[ ,\ X] ,^ ,_ ,~ @k7@ @f'$@ZXd@Z@Nq@N@N@ @LK ~ Ak@ Ag(AZb@Z@ANGzT@AN@N@@ ALK ~ Bk@ BgX$BZ@Z@N@N@N @ BLK ~ Ck@ Cg)$CZP@Z+@N@NB@N@ CLK ~ Dk8@ Df*$DZ@Z@N@NJ@N@ DLK ~ EkԢ@ Eg+$EZ@Z@N@NJ@N@ ELK ~ Fk9@ Ff,$FZ@Z@N@N@N@ FLK ~ Gk@ Gg-$GZ@Z@N@Na@N@ GLK ~ Hk@@ HgY$HZ@ZY@Nٽ@N.@N @ HLK ~ IkN@ Ig.~ IZ@IZ)S@INQ T@IN@N1@ ILK ~ Jk:@ JfZJZA@Z@NZ@NU@JN(\OZ@ JLK ~ Kkd@ Kg/KZ@ZE@KN= ףpMS@~ KN'@KN*\h[@ KLK ~ Lk@ Lg0~ LZ"@LZ(\ja@LN>@N[@LNGzZ@ LLK ~ Mk@ Mg1$MZ3@Zc@N@N@Ng@ MLK ~ Nk;@ Nf2$NZ@Z)@N0T@N@NT@ NLK ~ Ok,@ Og3$OZ@Z@Nս@N@NE@ OLK ~ Pk@@ Pg4$PZ^@Z@N$@N@Nq@ PLK ~ QkX@ Qg5~ Qm@QmQ[R@QS T@QS@S@ QXY ~ Rk|@ Rg[$RZ@Z.@N־@N@N@ RLK ~ Sk<@ Sf\$SZ@ZX@NR@N@N@ SRLK ~ Tk@ Tg]Tm@m@TSq= ף0S@TSy@S@ TLK ~ Uk@ Ug^$UZ@Z@N@N(@N@ UPLK ~ Vk@ Vg_VZI@Z&@N@VN(\*`@~ VN?@ VPLK ~ Wk@ Wg`$WZN@ZQ@N@N@N@ WRLK ~ Xk@ Xga$Xo@o@o@o;@o@ X_` ~ Yk@ YgbYp@p@YpfffffQ@Ypfffff`@~ Yp=@~ Zk=@ Zf6Zp@p@Zp(\bP@Zp @p@~ [k@ [g6$[p@p@p6@p@pB@~ \k@ \g7$\p@pA@pC@p@p@~ ]k>@ ]f8$]pB@p@p{@p|@p@~ ^k&@ ^g9$^pB@p@p{@p|@p@~ _k?@ _f:$_p@p@p@p@p;@Dh lRhRRRRRRRr^rrRRRRrRThThTRdZDDDD`,a,b,cXd,eXf,gh,iWjXk,l:m,n,o,p,qXr,s,tuv~ `k8@ `g:$`p@p@p@p@p;@~ ak@@ afc$ap@p!@pP@p]@p@~ bkP@ bgdbp@p@p@p@bpq= ףb@~ ckd@ cge$cp@pr@p@p"@p@~ dk@ dgf$dpv@p@p4@p{@p5@~ ek@@ efg$ep@pf@p@p@pk@~ fk@ fgh$fp@p@p @p@p8@~ gk@ ggigp@p@gpGzR@gp@p@~ hk@ hgjhppW@p@hpq= ףQ@hp@pD@ ij; iek$iq3@q@q.@q@qa@~ jkA@ jfk$jp3@p@p.@p@pa@~ kkl@ kg<$kp3@p@p.@p@pa@ lj= lel$lq?@q@q@q@q@~ mkB@ mf>$mpa@p@p@p@px@~ nk @ ng>$npa@p@p@p@px@~ okB@ ofm$opK@p@p@p@p0@~ pk@ pgm$ppK@p@p@p@p0@~ qkC@ qf?$qp8@p @pc@p@p}@~ rkƭ@ rgB$rp0@p@p@pZ@p@~ sl@ shnsr(\S@srf@r!@r@r @tcccccucccccva2DDPDDDDZZDDDDDDDDDDP>@@B  R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@}8 ՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q