ࡱ> df !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcgRoot Entry F/YmeWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.VnTime1Arial1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `    !  " # a> $   *    <@ @   X X w@ @  |w@ @  X \ X |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H \ X w@ @ " <@ @  p@ <@ @  *\ *X ! w@ @  %1|q %1<w@ &1<w@ &1<w@ &1<@ %|q %1<w &<w &< +w@ @ w@ @  <w@  ,w@  ,w@  ,@ 1<w |@ @  |@ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ |||#;}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(*}d}d 00\);_(*;_( ??? }P}e 00\);_(* ;_( }P}f 00\);_(* ;_( }P}g 00\);_(* ;_( }P}h 00\);_(* ;_( }x}i 00\);_(*;_( ??? ???}x}j 00\);_(*;_( ??? ???}x}k 00\);_(*;_( ??? ???}x}l 00\);_(*;_( ??? ???}<}o 00\);_(* ;_(}<}p 00\);_(* ;_(}<}q 00\);_(* ;_(}<}r 00\);_(* ;_(}d}s00\);_(*;_( ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 12 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`:^Sheet1 xCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 2Thu gom rc thi khng c hiKhai thc qung kim loiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st.Hot ng dch v h tr khai thc m v qung:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongSn xut sn phm thuc lCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn, sao chp bn ghi cc loiIn nDch v lin quan n in+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loi<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut in dn dng1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khc"Cng nghip ch bin, ch to khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo u2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiTi ch ph liu Ton quc}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt l<iu tt bnSn xut than cc6Cc thng nm 2019 so vi thng bnh qun nm gc 2015Thng 03 nm 2019Thng 3#Thng 03/2019 so vi thng 02/2019 Thng 03/2019 so vi cng k!3 Thng 2019 so vi cng k 2018 z; ]<=G?aA=D 6G I3KxMO\RxUXoZ=ccB  w6m:` dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} [} !@} ` @} @} @} @@} @} @} @wQQ @QY@Qh@Qh@Q@QgCQFQ;HQM Q,P Q,P Q,P Q,P Q,PQ,PQ,PQXPQ,PQ,PQXPQXPQRQ,PQXPQ,PQ,PQ,PQXPQXPQ,PQ,PQXP vvvvvvvv?????????????????????????????????????????????????????????????????????????P wswwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????P wwwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????PAAAAAA xx?????????????????????????????????????????????????????????????????????????P y y tr uu zu zv zw?????????????????????????????????????????????????????????????????????????P yy \@ \A \t{{{BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP D D~ ^?^^@^*@^,@^.@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP~ i do]`@]*@]Ha@]@]fC[@]UZJ[@GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGP j e*I@Iپ@Iz@J@J@J@KLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP~ k@ f Z@Z @ Z(\c@ N@N@N?@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ g Z@Z @ Z(\c@ N@N@N?@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ f * Zy@Z@Z@N}@N@NpW@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ g * ZQ@Z@Z7@N@N$@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k`@ g * Zr@Z @Z@Nj@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ fC*Z @Z@Z1@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k0@ gD*Z X@Z@Z@N@N@NT@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ gE$Z>@ZW@Z@N+@N@Nb@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k @ f *ZA3@ZX`@Z@NL@N@N|@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ kP@ g*ZA3@ZX`@Z@NL@N@N|@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k"@ fF*Z|@Zҽ@Zx@N@N0@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ kp@ gG*Z|@Zҽ@Zx@N@N0@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP j e*I@I@I@J@J@J@QLKQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQP~ k$@ f$Z @Z@Z'@N@N@NBw*[@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ g$mF@m@mk@S@S@ShP/[@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ gH*m@m~@m@SN@SQ@S@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ kh@ gZ@Z@Zia@N@NP@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ gI~ Z@Z R@Zؿ@N@N\@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ kܐ@ g*Zk@Z@ZB@N^@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@ g*Z@Z@Z@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k&@ f*Z@Z@Z@N{@Np@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k<@ gJ~ Z @Z= ףpm`@Z3@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ k@@ gK*ZS@Z@Z@N@N@N@OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPD\l Q,P!Q,V"Q,P#Q,V$Q,V%Q,V&Q,P'QXP(Q,P)Q,P*QP+Q,P,QXP-Q,P.QXP/QXP0Q,P1Q,P2Q,P3QXP4Q,P5Q,W6Q,P7Q,P8QXP9QXP:QXP;QXP<Q,P=Q,P>Q,P?QP~ k(@ fL Ze@Z+@ Zq= ף0`@ N@N_@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ !k@ !gL!ne@n+@!nq= ף0`@!T@T_@T@!ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP~ "k*@ "f"Z+@Z8@"Zfffff&a@"N@Nt@N@"OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ #k|@ #g*#n}@n@n@T@T@T@#ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP~ $k@ $g*$nR@n@n@T;@T@T@$ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP~ %k@ %g%n@n@%n(\P@%T@T@T@%ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP~ &k,@ &f*&Z@Z@Z:@N@Ng@N@&OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 'k@ 'g*'Z@Z@Z:@N@Ng@N@'OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ (k.@ (f(ZQ@Z9@(ZGz4`@(Nfffffv`@(NR@N@(OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ )k@ )g)ZQ@Z9@)ZGz4`@)Nfffffv`@)NR@N@)OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ *k0@ *bp**ZC@Z@ZT@N@N@Ne@*OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ +k(@ +gM+Z@Z@Z@+NQa@+N@N!@+OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ ,kT@ ,gN,Z(\2Q@$,Z{@Z@N;@N @N@,OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ -k1@ -f*-Z@Z@Z@N@N@NW@-OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ .k@ .g *.Z@Z@@Z@NM@N@N@.OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ /k@ /g!*/Zn@Z^@Z@Na@N @N@/OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 0k2@ 0fO*0Z@Zs@Z@NW@N@N@0OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 1kL@ 1gP*1Z-@Z @Z@N{@N@Nc@1OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 2kP@ 2gQ*2ZM@ZT@Z@N @Nz@NA@2OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 3k3@ 3fR*3ZZ@Zv@ZA@N@NV@N&@3OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 4k؝@ 4sq*4ZZZN@N@N@4OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 5k@ 5gS*5Z@Z@ZA@N@Nn@N;@5OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 6k4@ 6f"*6Z}@Z;@Z}@N9@N@N@6OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 7kp@ 7gT*7ZZ@Z5@Z@Nh@N@N@7OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 8kt@ 8gU*8Z@Z@Z@N]@N@N@8OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ 9k@ 9gV*9Zw@Z@Z@N@NZ@N@9OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP~ :k@ :gW~ :Z@:ZR@:Z@N@N@N@ : LK ~ ;k@ ;g#;Z@Z@Z-@;NQa@;Nc@N@ ; LK ~ <k5@ <f$<Z@Z@Z@<NGz`@<N4@N@ < LK ~ =kh@ =g$=Z@Z@Z@=NGz`@=N4@N@ = LK ~ >k6@ >f%*>Z@Z@Z@Nm@N'@N@ > LK ~ ?kX@ ?g&*?Z@Z@Z@Nm@N'@N@ ? LK DllnnnX@ XPA ,PB ,PC XPD ,PE ,PF XPG ,PH XPI XPJ XPK ,PL ,PM ,PN ,PO XPP ,PQ XPR ,RS XPT XPU ,RV RW ,PX VY ,Z ,[ ,\ X] ,^ ,_ ,~ @k7@ @f'~ @ZXd@@Zq= ף0`@@Zad@@N@N@NI@ @ LK ~ Ak@ Ag(*AZb@Z@Z@Ny@N@N@ A LK ~ Bk@ BgX~ BZ@BZfffffFc@BZ@N@N@N9@ B LK ~ Ck@ Cg)*CZP@Z@Z@N0^@Ns@N@ C LK ~ Dk8@ Df**DZ@Z@ZA)@N@NX@N@ D LK ~ EkԢ@ Eg+*EZ@Z@ZA)@N@NX@N@ E LK ~ Fk9@ Ff,FZ@ZN@FZfffff>`@FN@_@N@N-@ F LK ~ Gk@ Gg-GZ@ZQ@GZGzb@GNQ@N)@N@ G LK ~ Hk@@ HgY*HZ@ZQ@Z/@NH@NF@N@ H LK ~ IkN@ Ig.~ IZ@IZGzS@~ IZ@INq= ף`@INZ@NV@ I LK ~ Jk:@ JfZ*JZA@Z@Z@N@N@N@ J LK ~ Kkd@ Kg/~ KZ@KZ= ףpb@~ KZu@KNGzl`@KN@N7@ K LK ~ Lk@ Lg0$LZ"@Z@Z@N@N1@LND;Y@ L LK ~ Mk@ Mg1MZ3@ZA @MZq= ףr@MNq= ף`@MNi@N@ M LK ~ Nk;@ Nf2*NZ@Z@ZN@N}@N@N@ N LK ~ Ok,@ Og3*OZ@Z@Z5@Nm@Nv@Ns@ O LK ~ Pk@@ Pg4~ PZ^@PZa@PZ@N@N@N@ P LK ~ QkX@ Qg5*Qm@m@mY@SP^@S+@S@ Q XY ~ Rk|@ Rg[*RZ@Z@Zr@N:@NB@N@ R LK ~ Sk<@ Sf\$SZ@Zf@Zs@N@N&@SN1%]@ SRLK ~ Tk@ Tg]*Tm@m@m @S~@S@S@ T LK ~ Uk@ Ug^*UZ@Z@Zg@N2@N@N@ UPLK ~ Vk@ Vg_VZI@Zz@Z0@VN(\c@~ VN@VN8s^@ VPLK ~ Wk@ Wg`*WZN@ZĴ@Z@N@N@NJ@ WRLK ~ Xk@ XgaXo@oM@o@Xo= ףp`@Xo`@o&@ X _` ~ Yk@ Ygb*Yp@p @p~@p)@p@p@~ Zk=@ Zf6$Zp@p@pA@pi@p@Zpq!F5^@~ [k@ [g6$[p@p@pAT@p @p@[p= ףp`@~ \k@ \g7$\p@pA^@pA@p@p@\pN\@~ ]k>@ ]f8$]pB@p@p@p^@pO@]pʾ+nZ@~ ^k&@ ^g9$^pB@p@p@p^@pO@^pʾ+nZ@~ _k?@ _f:*_p@pT@pb@p@p@p @DlxXlXXXnnXXdzXXlXXfXZzZnJVVVVV`,a,b,cXd,eXf,gh,iWjXk,l:m,n,o,p,qXr,s,tuv~ `k8@ `g:*`p@pT@pb@p@p@p @~ ak@@ afc*ap@p7@p]@p@p@p@~ bkP@ bgd~ bp@bpQCd@~ bpj@bpq`@bp @p@~ ckd@ cge*cp@p@pf@pC@pv@pc@~ dk@ dgf~ dpv@dp(\Q@dpA@p@p@pq@~ ek@@ efg*ep@p@p@pa@p@pJ@~ fk@ fgh*fp@p@p@pR@pPR@p@~ gk@ ggi*gp@p2@p@p@p@pM@~ hk@ hgj*hppW@p@p@p_@p@pC@ ij; iek*iqN@q@q@q@qp@q^@~ jkA@ jfk*jpN@p@p@p@pp@p^@~ kkl@ kg<*kpN@p@p@p@pp@p^@ lj= lel*lq?@q@q@qw@q@q.@~ mkB@ mf>*mpa@p+@p@p@p@p)@~ nk @ ng>*npa@p+@p@p@p@p)@~ okB@ ofm*opK@p@p@p@p;@p@~ pk@ pgm*ppK@p@p@p@p;@p@~ qkC@ qf?*qp8@p@p8@p(@pf@p@~ rkƭ@ rgB*rp0@pf@p@p@p@p@~ sl@ shnsr(\S@$sr@r@r_@r8@r@tccccccuccccccva2JJrJ^JJJJJJJJJJJJJJV>@@Bs R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@T՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q