ࡱ> eg !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdhRoot Entry F"n40H fWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.VnTime1Arial1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `    !  " # a> $   *    <@ @   X X w@ @  |w@ @  X \ X |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H \ X w@ @ " <@ @  p@ <@ @  *\ *X ! w@ @  %1|q %1<w@ &1<w@ &1<w@ &1<@ %|q %1<w &<w &< +w@ @ w@ @  <w@  ,w@  ,w@  ,@ 1<w |@ @  |@ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ |||#;}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(*}d}d 00\);_(*;_( ??? }P}e 00\);_(* ;_( }P}f 00\);_(* ;_( }P}g 00\);_(* ;_( }P}h 00\);_(* ;_( }x}i 00\);_(*;_( ??? ???}x}j 00\);_(*;_( ??? ???}x}k 00\);_(*;_( ??? ???}x}l 00\);_(*;_( ??? ???}<}o 00\);_(* ;_(}<}p 00\);_(* ;_(}<}q 00\);_(* ;_(}<}r 00\);_(* ;_(}d}s00\);_(*;_( ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 12 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`D^Sheet1 yCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 2Thu gom rc thi khng c hiKhai thc qung kim loiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st.Hot ng dch v h tr khai thc m v qung:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongSn xut sn phm thuc lCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn, sao chp bn ghi cc loiIn nDch v lin quan n in+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loi<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut in dn dng1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khc"Cng nghip ch bin, ch to khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo u2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiTi ch ph liu Ton quc}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt l<iu tt bnSn xut than cc6Cc thng nm 2019 so vi thng bnh qun nm gc 2015Thng 3Thng 4!Thng 4/2019 so vi thng 3/2019 Thng 4/2019 so vi cng k!4 Thng 2019 so vi cng k 2018 Thng 4 nm 2019; ]<=G?aA=D 6G I3KxMO\RxUXoZ=A]ccB  w@mv֫J dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} [} !@} ` @} @} @} @@} @} @} @wRR @RY@Rh@Rh@R@RgCRFR;HRM R,P R,P R,P R,P R,PR,PR,PRXPR,PR,PRXPRXPRRR,PRXPR,PR,PR,PRXPRXPR,PR,PRXP vvvvvvvvv?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Q wxwwwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Q wwwwwwwww?????????????????????????????????????????????????????????????????????????QAAAAAAA xx?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Q y y tr uuu zu zv zw ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Q yy \@ \A \s \t{{{BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQ D D~ ^? ^^^@^*@^,@^.@ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEQ~ i do]`@~ ]*@]q= ף`@](\`@~ ]@]brU[@]CgK*O[@ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQ j e0I@Iپ@I@I0X@Jd@J@J@ KLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ~ k@ f Z@Z @Z+@ Z(\ c@ N@N@@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ g Z@Z @Z+@ Z(\ c@ N@N@@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ f 0 Zy@Z@Zt@Z@N@N>@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ g ZQ@Z@Z3@ Z(\P@ NF@Nq@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k`@ g 0 Zr@Z @Z@Z@N@N@N|@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ fC0Z @Z@Z@Zn@N\@N@N8@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k0@ gDZ X@Z@Z@ZAu@N(\ `@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ gEZ>@ZW@Z(\Q@Z(\RR@N]@N=@NGzb@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k @ f ZA3@ZX`@ZQc@ZA>@Nk@N@NC@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ kP@ gZA3@ZX`@ZQc@ZA>@Nk@N@NC@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k"@ fF0Z|@Zҽ@Z"@Z@N@NT@N)@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ kp@ gG0Z|@Zҽ@Z"@Z@N@NT@N)@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ j eI@I@IV@IQa@J@J@J@ QLKQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ~ k$@ f0Z @Z@Zv@Zh@NZ@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ g0mF@m@m@m@@S@S@S@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ gH0m@m~@m@m0@S@S @S[@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ kh@ g0Z@Z@Z@Z@NY@N@N.@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ gI~ Z@Z R@$Z@Z@N?@N@N4@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ kܐ@ g0Zk@Z@Z@Z~@Nw@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@ g0Z@Z@Z,@ZK@Ny@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k&@ f0Z@Z@Zv@Z@N@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k<@ gJ~ Z @Z= ףpm`@$Z@Z}@N@N@N@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ k@@ gK0ZS@Z@Z?@ZA@Na@N@Nf@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQD l. R,P!R,V"R,P#R,V$R,V%R,V&R,P'RXP(R,P)R,P*RP+R,P,RXP-R,P.RXP/RXP0R,P1R,P2R,P3RXP4R,P5R,W6R,P7R,P8RXP9RXP:RXP;RXP<R,P=R,P>R,P?RP~ k(@ fL0 Ze@Z+@Z^@Z a@N@N@N^@ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ !k@ !gL0!ne@n+@n^@n a@T@T@T^@! ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQ~ "k*@ "f"Z+@Z8@"Z(\a@"Zy@NJ@N\@N@" OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ #k|@ #g0#n}@n@n@n@T1@T@T@# ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQ~ $k@ $g0$nR@n@ny@n@T@TC@T@$ ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQ~ %k@ %g0%n@n@n@nԹ@T@T%@T@% ULKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUQ~ &k,@ &f&Z@Z@Z@&ZGz `@&N@N@NB@& OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 'k@ 'g'Z@Z@Z@'ZGz `@'N@N@NB@' OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ (k.@ (f0(ZQ@Z9@Z@Z@N @N7@N+@( OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ )k@ )g0)ZQ@Z9@Z@Z@N @N7@N+@) OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ *k0@ *bp0*ZE@Z@Z@Z@N(@NP\@N9@* OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ +k(@ +gM0+Z@Z@Z@Z!@N@N@NS@+ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ ,kT@ ,gN,Z@Z{@Z@,ZQQ@,N@N@N@Y@, OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ -k1@ -f0-Z@Z@Z@Z]@N@Nq@N@- OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ .k@ .g 0.Z@Z@@Z@@Z@N@NW@NW@. OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ /k@ /g!0/Zn@Z^@Z:@Z@N@N@N@/ OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 0k2@ 0fO00Z@Zs@Z@Z.@N@N@N1@0 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 1kL@ 1gP01Z-@Z @Z\@Z@N@NJ@N@1 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 2kP@ 2gQ02ZM@ZT@Z@Z`@N^@N$@Nr@2 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 3k3@ 3fR03ZZ@Zv@Ze@ZC@N@N@NT@3 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 4k؝@ 4sq04ZZZZN\@N|@NT@4 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 5k@ 5gS05Z@Z@Z0@Z@NA@N@Nd@5 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 6k4@ 6f"06Z}@Z;@Z#@Zm@N@N?@N@6 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 7kp@ 7gT07ZZ@Z5@Z@Z9@NC@N7@N@7 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 8kt@ 8gU08Z@Z@Z@Zv@NP@Nm@N@8 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ 9k@ 9gV09Zw@Z@ZR@Z@N%@Nv@N @9 OLKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~ :k@ :gW~ :Z@:ZR@$:Zr@Z@N4@N@N?@ : LK ~ ;k@ ;g#0;Z@Z@ZX@ZO@Ni@N@N@ ; LK ~ <k5@ <f$0<Z@Z@Z@@Z@N@N@N@ < LK ~ =kh@ =g$0=Z@Z@Z@@Z@N@N@N@ = LK ~ >k6@ >f%0>Z@Z@Z@Z;@N@N@NB@ > LK ~ ?kX@ ?g&0?Z@Z@Z@Z;@N@N@NB@ ? LK Dlr^^^^@ XPA ,PB ,PC XPD ,PE ,PF XPG ,PH XPI XPJ XPK ,PL ,PM ,PN ,PO XPP ,PQ XPR ,RS XPT XPU ,RV RW ,PX VY ,Z ,[ ,\ X] ,^ ,_ ,~ @k7@ @f'@Zq= ףhd@@Zq= ף0`@$@ZA@Z6@N;@N@N@ @ LK ~ Ak@ Ag(0AZb@Z@Z2@Z7@Nn@N@N@ A LK ~ Bk@ BgX~ BZ@BZfffffFc@$BZAu@Z@N(@N@N @ B LK ~ Ck@ Cg)0CZP@Z@Zx@Zy@Nq@N@W@N@ C LK ~ Dk8@ Df*$DZ@Z@Z@Zh@NY@DNq= ףhb@~ DNw@ D LK ~ EkԢ@ Eg+$EZ@Z@Z@Zh@NY@ENq= ףhb@~ ENw@ E LK ~ Fk9@ Ff,FZ@ZN@Z!@FZ(\a@FN@N!@N@ F LK ~ Gk@ Gg-GZ@ZQ@Z@GZq= ףd@GN@N@N5@ G LK ~ Hk@@ HgY0HZ@ZQ@Z@ZA"@N.@N(@N%@ H LK ~ IkN@ Ig.~ IZ@IZGzS@$IZ-@Z @Ns@N@N@ I LK ~ Jk:@ JfZ0JZA@Z@ZAS@Z@N@N@N@ J LK ~ Kkd@ Kg/~ KZ@KZ= ףpb@$KZ@Z%@N(@N&@N2@ K LK ~ Lk@ Lg00LZ"@Z@Z:@Z@Nd@N?@N\@ L LK ~ Mk@ Mg10MZ3@ZA @Z@ZV@N@N9@N~@ M LK ~ Nk;@ Nf20NZ@Z@Z]@Z@NPY@N@Nr@ N LK ~ Ok,@ Og30OZ@Z@Z@Z@N@N@N%@ O LK ~ Pk@@ Pg4~ PZ^@PZa@$PZA@Z@N@N@N`@ P LK ~ QkX@ Qg50Qm@m@m@m@S7@S@SF@ Q XY ~ Rk|@ Rg[RZ@Z@RZffffffd@RZ[@N@NV@N@ R LK ~ Sk<@ Sf\0SZ@Zf@Z9@Zf@NZ@N#@N@ S RLK ~ Tk@ Tg]0Tm@m@m:@m@S@S<@S@ T LK ~ Uk@ Ug^UZ@Z@UZGz4a@~ UZ@UN(\bQ@UNZ@N@ U PLK ~ Vk@ Vg_VZI@Zz@Z7@VZ= ףp`@VNPV@N@N@ V PLK ~ Wk@ Wg`0WZN@ZĴ@ZPX@Zp@N @Nw@N@ W RLK ~ Xk@ Xga0Xo@oM@o @o@o.@o@o@ X _` ~ Yk@ YgbYp@p @Yp= ףpp@Ypq= ף4q@~ Yp @YpGzb@~ Ypa@~ Zk=@ Zf60Zp@p@pY@p@p@pe@p,@~ [k@ [g60[p@p@p@@p@pe@pe@p^@~ \k@ \g70\p@pA^@p@pA@pPY@pe@p@~ ]k>@ ]f80]pB@p@p X@p@pj@pE@pS@~ ^k&@ ^g90^pB@p@p X@p@pj@pE@pS@~ _k?@ _f:0_p@pT@p@p0]@pA@p@p@D,lv^r^rrtt^r^r^^^^r^t`^v`^PPPPP` ,a ,b ,c Xd ,e Xf ,g h ,i Wj Xk ,l :m ,n ,o ,p ,q Xr ,s ,t u v ~ `k8@ `g:0`p@pT@p@p0]@pA@p@p@~ ak@@ afc0ap@p7@p@p@p@p@p@~ bkP@ bgd~ bp@bpQCd@bpS@bpa@ppZ@p3@pa@~ ckd@ cge0cp@p@pZ@p@pU@p@p9@~ dk@ dgf~ dpv@dp(\Q@$dp@p@p@pW@p@~ ek@@ efgep@p@p@epGzdP@ep@p@p@~ fk@ fghfp@p@fp(\Q@fp= ףp]R@fpZ@pͿ@fpiR@~ gk@ ggi0gp@p2@p@p0P@p@p@p@~ hk@ hgjhppW@p@hpQ S@hp7@pɿ@p@p@ ij; iekiqN@q@iqQc@iqc@qA@q]@qR@~ jkA@ jfkjpN@p@jpQc@jpc@pA@p]@pR@~ kkl@ kg<kpN@p@kpQc@kpc@pA@p]@pR@ lj= lel0lq?@q@q8@q@q@q@q@~ mkB@ mf>mpa@p+@p @mp`@mp0@p#@p@~ nk @ ng>npa@p+@p @np`@np0@p#@p@~ okB@ ofm0opK@p@p@ps@p@ps@pz@~ pk@ pgm0ppK@p@p@ps@p@ps@pz@~ qkC@ qf?0qp8@p@p@p@p@p@p@~ rkƭ@ rgB0rp0@pf@p@p;@p@p@p@~ sl@ shnsr(\S@*sr@r@r@r@r@r@tcccccccucccccccva2N PPpPdf~PffffPffPPPP\>@@Bs R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@ 9՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q