English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Báo cáo Kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trình bày tại Hội nghị Ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2017 (14:00 11/01/2017)

 

PHẦN I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2016

 

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại  các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ  xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài như: Xây dựng các Nghị định, Quyết định để triển khai Luật thống kê 2015, tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP, cải tiến phương pháp chế độ thống kê... Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ, sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2016.

I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM THÔNG TIN THỐNG KÊ

1. Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

1.1. Biên soạn thông tin thống kê

Ngành Thống kê đã bám sát các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước để tổ chức thu thập, tổng hợp, biên soạn một khối lượng lớn thông tin thống kê phục vụ kịp thời đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm được bổ sung nhiều thông tin có chất lượng, phản ánh bức tranh kinh tế vĩ mô, xu hướng sản xuất kinh doanh, đồng thời kiến nghị các giải pháp để Chính phủ tham khảo trong chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đầy đủ, Tổng cục đã biên soạn báo cáo tóm tắt với dãy số liệu của cả giai đoạn gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng.

 Hàng quý, Tổng cục đã chủ động xây dựng những “kịch bản kinh tế” khi có những biến động về giá dầu, tỷ giá hối đoái và chủ động đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá các loại dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, giá các mặt hàng chiến lược hướng tới giá thị trường, đồng thời vẫn bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội báo cáo Bộ trưởng để Bộ trưởng có thêm căn cứ tham mưu kịp thời với Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, Tổng cục đã chủ động tham gia với các đơn vị của Bộ trong công tác xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Một điểm nổi bật là trong năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và được sự đồng ý của Bộ trưởng, Tổng cục đã xây dựng Báo cáo công tác kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay để báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ báo cáo Bộ Chính trị.

Tại địa phương, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, phục vụ thiết thực cho việc chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Niên giám Thống kê quốc gia đầy đủ và tóm tắt năm 2015 được xuất bản đồng thời, đúng thời gian, bảo đảm chất lượng. Nội dung Niên giám được cải tiến, bổ sung thêm phần đánh giá tổng quan và từng ngành, lĩnh vực, đồng thời ứng dụng đồ họa Inforgraphic trong Niên giám, giúp chuyển tải thông tin hiệu quả hơn. Tại nhiều địa phương, Niên giám cấp tỉnh, huyện tiếp tục được biên soạn với nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các ấn phẩm thông tin thường kỳ như Tạp chí Con số và Sự kiện, Bản tin Chỉ số giá cả hôm nay, Thông tin khoa học thống kê, tờ gấp kinh tế xã hội Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của cả nước cũng như của địa phương... được duy trì đúng thời hạn với hình thức và nội dung phong phú.

Nhiều báo cáo, ấn phẩm phân tích chuyên sâu đã được biên soạn và xuất bản như: Báo cáo “Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo” hàng quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo phân tích đánh giá “Mức độ sẵn sàng hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam”. Các báo cáo này đã được gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển doanh nghiệp trong xu thế hội nhập nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam; ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011 - 2015”, “Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, “Hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước 10 năm 2005 - 2014”, “Hiệu quả của các doanh nghiệp FDI 10 năm 2005 - 2014”, “Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5 năm 2010 - 2014”, “Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu Thế kỷ XXI”, “Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2014”,“Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2015 với các nước tham gia TPP”; “Kết quả Điều tra cá thể năm 2015”, “Số liệu kinh tế - xã hội Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI”; “Kết quả Điều tra chi tiêu của khách Việt Nam ra nước ngoài năm 2015”, “Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc từ kết quả các cuộc điều tra 15 năm đầu thế kỷ XXI”, “Số liệu kinh tế - xã hội các nước ASEAN giai đoạn 2000 - 2013”. Những ấn phẩm thống kê này được các cấp, các ngành đánh giá cao và sử dụng hiệu quả trong hoạch định kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Phổ biến thông tin thống kê

Trong năm qua, Tổng cục đã tổ chức thành công các cuộc Họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội Quý I, 6 tháng đầu năm, 9 tháng và cả năm. Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội hàng quý nhằm thông tin kịp thời, công khai và đầy đủ tới đông đảo người sử dụng. Bên cạnh số liệu chung về tình hình kinh tế - xã hội thì các số liệu chuyên đề về Chỉ số giá, lao động việc làm cũng đã được công bố. Ngoài họp báo, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, Tạp chí, bảng đèn Led... Tổng cục tiếp tục chủ động đăng tải các thông tin kinh tế - xã hội để phổ biến kịp thời thông tin đến người sử dụng. Đặc biệt, các trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành đã kịp thời cập nhật thông tin, đăng tải các bài viết về công tác thống kê để người dùng hiểu đúng và tạo đồng thuận trong quá trình sử dụng thông tin thống kê.

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc Họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội, Tổng cục Thống kê đã công bố lịch phổ biến thông tin thống kê trên Trang Thông tin điện tử của Ngành và phát hành ấn phẩm Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu” nhằm thông báo công khai thời điểm và các loại ấn phẩm Tổng cục Thống kê sẽ công bố để người dùng tin chủ động nắm bắt và đây cũng là lời cam kết của Tổng cục Thống kê đối với người dùng tin về tính kịp thời của thông tin thống kê.

Sau một thời gian phối hợp thực hiện, năm 2016 Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả Điều tra thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015.

Việc phổ biến Niên giám thống kê quốc gia trên website theo chuẩn trao đổi dữ liệu đặc tả (SDMX) và dữ liệu thống kê tiếp tục được triển khai; việc cập nhật, biên soạn dữ liệu đặc tả của Hệ thống phổ biến số liệu chung và cung cấp số liệu theo yêu cầu cho đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế được thực hiện thường xuyên.

Cùng với việc phục vụ tốt yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất tới các đối tượng dùng tin khác trong nước, các tổ chức quốc tế như cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, Ban thư ký ASEAN, UNDP, UNFPA, ESCAP, ILO, WB, IMF, ADB, UNIDO, UNSD, Đại sứ quán của nhiều nước...

2. Tổ chức điều tra và xử lý thông tin điều tra thống kê

Trong năm 2016, toàn Ngành đã thực hiện 35 cuộc điều tra thống kê trong kế hoạch[1]. Bên cạnh việc thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên, Tổng cục đã tập trung tiến hành một số cuộc điều tra lớn, quan trọng trong kế hoạch.

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016[2]

Ngành Thống kê là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã tích cực hoàn thành các công việc của Tổng điều tra như: công tác chuẩn bị; công tác thu thập thông tin; kiểm tra, giám sát và phúc tra; nghiệm thu kết quả thu thập thông tin theo đúng phương án của Tổng điều tra. Hiện nay, kết quả sơ bộ đã được tổng hợp và công bố tại kỳ họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016.

Điểm mới của Tổng điều tra năm 2016 so với các kỳ trước đó là:

Về nội dung: Cuộc Tổng điều tra đã (1) Mở rộng phạm vi điều tra: (i) Điều tra toàn bộ các hộ có tham gia sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; (ii) Điều tra các đơn vị có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực Quốc phòng; (2) Bổ sung các thông tin đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; (3) Bổ sung 05 phiếu (từ phiếu số 05 đến phiếu số 09) để điều tra thứ cấp đối với những thông tin đã có trong quản lý ngành, lĩnh vực như: Lao động và điều kiện sống của công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn; kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; cánh đồng mẫu lớn; diện tích gieo trồng đạt tiêu chuẩn Vietgap và thông tin về hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của các đơn vị do Bộ Quốc phòng quản lý.

Về phương thức thực hiện: (1) Phương pháp tập huấn đã được cải tiến theo hướng giảm thời gian trình bày của báo cáo viên, tăng cường trao đổi, thảo luận thông qua các ví dụ minh họa, bài tập tình huống; (2) Phương pháp thu thập thông tin đã được nghiên cứu, thay đổi theo hướng giảm gánh nặng cung cấp thông tin cho hộ nông thôn, đó là chỉ sử dụng 01 loại phiếu và chỉ tiến hành phỏng vấn một lần đối với những hộ nông thôn được chọn mẫu điều tra phiếu thu thập thông tin chuyên sâu về kinh tế hộ gia đình thay vì 02 điều tra viên đến thu thập thông tin với hai loại phiếu; (3) Công tác phúc tra được thực hiện bởi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương thay vì Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh như các kỳ Tổng điều tra trước. Việc cải tiến phương pháp phúc tra lần này với mục đích đánh giá tốt hơn chất lượng của cuộc Tổng điều tra.

- Điều tra doanh nghiệp và điều tra xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2016 có một số cải tiến, hoàn thiện hơn năm trước đó là: Tập trung điều tra theo hướng tiếp cận thu thập thông tin từ cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; thu thập thông tin chi tiết, đầy đủ đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; điều tra chi tiết các doanh nghiệp cơ sở hoạt động trong ngành công nghiệp phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh mới 2015 đối với các chỉ số sản xuất - tiêu thụ - tồn kho ngành công nghiệp; điều tra phản ánh thực trạng và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế. Từ đó, báo cáo kết quả điều tra đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh, chi tiết hơn về tình hình doanh nghiệp năm 2016, cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho sự quản lý, chỉ đạo điều hành và phát triển doanh nghiệp của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương trong xu thế hội nhập nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Việt Nam.

Để cung cấp kịp thời thông tin dự báo về sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp, năm 2016 Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được thực hiện. Công tác chuẩn bị, thu thập và xử lý thông tin được Tổng cục quan tâm chỉ đạo. Báo cáo xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hàng quý được biên soạn bổ sung kịp thời những thông tin mang tính dự báo mới của Ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Bộ.

- Các cuộc điều tra thường xuyên khác trong các lĩnh vực thống kê tài khoản quốc gia; nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ và giá; công nghiệp; xây dựng và vốn đầu tư; xã hội và môi trường; dân số, lao động nhìn chung đều được chuẩn bị cẩn thận và công phu triển khai theo đúng phương án, bảo đảm nguồn thông tin để biên soạn các báo cáo thống kê.

Để nâng cao chất lượng thông tin điều tra, trong năm 2016, Tổng cục đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phương án điều tra của các Cục Thống kê cấp tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những bất cập, tồn tại trong quá trình điều tra tại địa phương và yêu cầu các Cục Thống kê có giải pháp khắc phục.

Việc xử lý thông tin các cuộc điều tra trong năm 2016 đều được thực hiện theo đúng phương án của từng cuộc điều tra. Các phần mềm chuyên ngành nhập tin, xử lý các cuộc điều tra được cập nhật thường xuyên và sử dụng tương đối hiệu quả.

- Công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế 2017[3]

Tổng cục đã trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các cấp, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ thường trực Tổng điều tra Trung ương và triển khai Điều tra thí điểm Tổng điều tra tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định ban hành “Phương án Tổng điều tra kinh tế 2017” và “Quyết định và Kế hoạch triển khai rà soát danh sách doanh nghiệp” trên phạm vi toàn quốc phục vụ lập danh sách doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp cho Tổng điều tra kinh tế đối với khu vực doanh nghiệp.

3. Hợp tác chia sẻ thông tin từ các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành địa phương

Cùng với việc thường xuyên cung cấp, phổ biến thông tin và các sản phẩm thống kê quan trọng tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, Tổng cục Thống kê tiếp tục chủ động làm việc với các Bộ, ngành về chia sẻ thông tin. Năm 2016, Quy chế phối hợp trong lĩnh vực thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê đã được hai cơ quan ký kết[4]. Hiện tại, Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Kho bạc nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây bắc đang được triển khai xây dựng.

Đánh giá sau 1 năm thực hiện chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê, nhận thấy việc chia sẻ thông tin (cơ sở dữ liệu vi mô) giữa hai cơ quan đã giúp cho ngành Thống kê có thông tin đầy đủ, kịp thời về khu vực doanh nghiệp, giảm được gánh nặng của điều tra doanh nghiệp, có hiệu quả và ý nghĩa lâu dài đối với hoạt động của hai Ngành.

Tại địa phương, việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị cơ sở có nhiều tiến bộ hơn những năm trước cả về số lượng đơn vị cũng như chất lượng báo cáo. Nhìn chung, nhiều Sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc. Bên cạnh đó, một số Cục Thống kê đã khai thác sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính của một số Sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước để cập nhật dữ liệu thông tin có liên quan, phục vụ điều tra doanh nghiệp và các cuộc điều tra khác, đồng thời để đối chứng số liệu do ngành Thống kê thu thập tổng hợp.

II. THỰC HIỆN LUẬT THỐNG KÊ, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA NGÀNH

1. Luật thống kê[5]

Ngày 23/11/2015 Luật thống kê số 89/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Thực hiện Luật thống kê, Tổng cục Thống kê đã sớm có kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành biên soạn, trình Bộ trưởng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 văn bản quan trọng, gồm: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê, Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ phù hợp với Luật thống kê 2015 cũng đã được xây dựng và lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tổng cục sẽ trình Bộ trưởng để xem xét trình Chính phủ ban hành trong tháng 01/2017.

Tổng cục đã chủ động dự thảo trình Bộ trưởng ban hành Công văn số 6851/BKHĐT-TCTK ngày 30/6/2016 về kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê. Trên cơ sở Kế hoạch, Tổng cục Thống kê đã tổ chức các Hội nghị phổ biến Luật thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các Bộ, ngành và 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại nhiều địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Cục Thống kê chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến Luật thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các công chức trong Ngành, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tại địa phương.

2. Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

Trong năm qua, Tổng cục đã xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê. Đến nay, ngành Thống kê đã triển khai thực hiện 112/119 hoạt động thuộc nội dung của Chiến lược phát triển thống kê, trong đó có 47 hoạt động đã hoàn thành, góp phần vào việc nâng Chỉ số năng lực Thống kê Việt Nam đạt 82,2 điểm (năm 2015).

3. Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP[6]

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, Tổng cục đã rà soát số liệu GRDP chính thức 6 tháng đầu năm và cả năm 2014, sơ bộ 6 tháng đầu năm và cả năm 2015 hình thành về cơ bản dãy số liệu GRDP giai đoạn 2011 – 2015. Bên cạnh đó, kết quả rà soát 6 tháng và cả năm 2015 là căn cứ để tính GRDP năm 2016 theo đúng quy trình Đề án đã quy định. Cơ quan Tổng cục và các Cục Thống kê đã cùng tính GRDP năm 2016 để so sánh nhằm tìm ra những tồn tại và giải pháp khắc phục. Đây được coi là một bước tập duyệt quan trọng cho năm 2017 và những năm tiếp khi việc tính GRDP được tập trung tại cơ quan Tổng cục.

4. Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020[7]

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng cục đã dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020, gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương. Hiện tại, Đề án đã được hoàn thiện và sẽ trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01/2017.

III. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác phương pháp chế độ thống kê trong hoạt động thống kê, Tổng cục Thống kê luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng phương pháp thống kê mới nhằm nâng cao chất lượng của các sản phẩm thống kê. Năm qua công tác phương pháp chế độ thống kê đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện cụ thể như sau:

- Đã chủ động đề xuất và được Chính phủ, Quốc hội đồng ý thay đổi niên độ Báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế trong công tác lập kế hoạch, điều hành và đánh giá lạm phát của nền kinh tế.

- Ban hành 05 Phương án điều tra giá sản xuất thời kỳ 2015 - 2020 (Phương án Điều tra giá sản xuất hàng công nghiệp, Phương án Điều tra giá sản xuất nông lâm thủy sản, Phương án Điều tra giá sản xuất dịch vụ, Phương án Điều tra giá vận tải, kho bãi, Phương án Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu) góp phần cải tiến tương đối toàn diện lĩnh vực thống kê giá. Bên cạnh đó, Tổng cục đã nghiên cứu, mở rộng mẫu điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2014 - 2019 để lồng ghép nội dung điều tra giá so sánh quốc tế (nội dung lồng ghép này sẽ được tiến hành từ năm 2017). Tổng cục đang nghiên cứu phương pháp thu thập, tính toán chỉ số giá tiền lương và chỉ số giá bất động sản, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, thống nhất về phương pháp luận điều tra và tính chỉ số giá xây dựng, nghiên cứu sử dụng bảng giá các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015 thay cho bảng giá năm 2010 để tính giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp thủy sản.

- Nghiên cứu, cải tiến Phương án Điều tra công nghiệp tháng chuyển đổi năm gốc so sánh mới (năm gốc 2015 thay cho năm 2010).

- Ban hành Phương án Điều tra người sử dụng trái phép chất ma túy và Phương án Điều tra người khuyết tật. Đây là hai cuộc điều tra có tính đặc thù, nhậy cảm và lần đầu tiên được thực hiện trên mẫu quốc gia. Bên cạnh đó, Tổng cục đã cập nhật, hoàn thiện và ban hành hàng loạt Phương án các cuộc điều tra thường xuyên.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đã dự thảo và tổ chức hội thảo xin ý kiến các đơn vị liên quan về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 ban hành Bảng Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

- Nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ tính khả thi việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá Bộ, ngành và các địa phương về mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Lãnh đạo Bộ đã giao Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương xây dựng Bộ chỉ số đánh giá đối với Bộ, ngành; Tổng cục Thống kê xây dựng Bộ chỉ số đánh giá đối với địa phương và sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

- Góp ý, thẩm định một số dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra của Bộ, ngành, địa phương[8].

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo

Tổng cục đã hoàn thành việc giao biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thống kê. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ về Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Tổng cục đã hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy định. Tổng cục đã trình Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng của Bộ danh sách quy hoạch Lãnh đạo Tổng cục giai đoạn 2016 - 2021, rà soát năm 2016. Tổng cục đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Vụ, Cục Thống kê giai đoạn 2016 - 2021 rà soát năm 2016. Trên cơ sở danh sách quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh và phẩm chất năng lực cán bộ, Tổng cục đã bổ nhiệm mới 05 Vụ trưởng và tương đương, 06 Phó Vụ trưởng và tương đương, 04 Cục trưởng, 16 Phó Cục trưởng; giao 01 Quyền Vụ trưởng, 03 Quyền Cục trưởng; 01 Phó Cục trưởng và 01 Phó Giám đốc phụ trách[9].

Tổng cục đã hoàn thiện Đề án thi nâng ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, trung cấp lên thống kê viên, Đề án thi nâng ngạch thống kê viên lên thống kê viên chính[10] và đã tổ chức thành công hai kỳ thi nâng ngạch, hiện Hội đồng thi nâng ngạch Thống kê viên đã công bố điểm thi.

Về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016, Hội đồng tuyển dụng đã hoàn thành thủ tục kiểm tra sát hạch đối với 18 trường hợp đặc biệt không phải thi tuyển và báo cáo Bộ trưởng để gửi Bộ Nội Vụ kết quả kiểm tra, sát hạch. Đã thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, đang tiến hành chọn địa điểm thi.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 đã được ban hành ngay từ đầu năm. Căn cứ vào Kế hoạch này, Tổng cục đã tổ chức 23 lớp với 1.003 lượt công chức, viên chức (giảm 49 lớp và 2.671 lượt công chức, viên chức so với năm 2015) tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, các lớp nghiệp vụ nâng cao, chuyên sâu do chuyên gia nước ngoài và chuyên gia trong nước giảng; các lớp tin học, ngoại ngữ cho công chức, viên chức các Cục Thống kê và các đơn vị thuộc Tổng cục[11].

Hai trường Cao đẳng Thống kê của Ngành đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng đào tạo, duy trì kỷ cương, nề nếp giảng dạy, học tập, công tác nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, hai trường Cao đẳng Thống kê đã thực hiện tốt các lớp đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành Thống kê do Tổng cục tổ chức.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, năm 2016, Tổng cục Thống kê đã ký biên bản bàn giao Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu thống kê, Công ty TNHH MTV In thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

2. Công tác thi đua - khen thưởng

Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 đối với Cục Thống kê[12] và Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2016 đối với các đơn vị thuộc Tổng cục[13] được ban hành sớm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện, làm cơ sở đánh giá, bình xét kết quả hoạt động phong trào thi đua năm 2016 đối với các đơn vị trong Ngành.

Nhằm tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, Tổng cục trưởng đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-TCTK ngày 04/7/2016 về Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê.

Kết quả bình xét về tập thể và cá nhân đủ điều kiện khen thưởng trong toàn Ngành đã trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích năm 2016, kịp thời phục vụ Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Ngành năm 2017, Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục năm 2017; hoàn thành thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng bậc cao[14].

Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Tổng cục đã hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét quyết định về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê; sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Thống kê II; Tổng kết 5 năm thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thống kê.

V. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ, THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

1. Công tác hợp tác quốc tế và thống kê nước ngoài

Hợp tác song phương với cơ quan thống kê quốc gia các nước được thực hiện theo kế hoạch. Tổng cục đã tham dự kỳ họp song phương lần thứ 20 với Thống kê Hàn Quốc; triển khai các hoạt động hợp tác với Cơ quan Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ; đón tiếp và làm việc với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, Lào, Đan Mạch, Myanmar; hỗ trợ Cơ quan Thống kê Campuchia trong lĩnh vực tài khoản quốc gia.

Hợp tác đa phương được duy trì thông qua việc tham dự các Diễn đàn, Hội nghị, Hội thảo quốc tế. Tổng cục đã cử 97 đoàn với 159 lượt công chức, viên chức (đi hoàn toàn bằng ngân sách Nhà nước là 14 đoàn với 39 lượt người) đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê, góp phần nâng cao vị thế thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới.

Tổng cục đã tổ chức thành công Hội nghị với các Đối tác phát triển năm 2016 để tổng kết các dự án hỗ trợ giai đoạn 2012 - 2016 và đề xuất các nội dung cần hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2021, Hội thảo lần thứ nhất của các nước CLMV[15] về Thống kê Thương mại và Dịch vụ tại Hà Nội và Khóa đào tạo về Infographics cho các đơn vị thuộc Tổng cục trong khuôn khổ hợp tác thống kê ASEAN.

Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020, được triển khai theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Đã tổ chức các lớp đào tạo về phương pháp thu thập số liệu và quản lý chất lượng thống kê trong khuôn khổ đề án do chuyên gia Hàn Quốc trình bày.

Công tác thống kê nước ngoài tiếp tục được chú trọng với nhiều đổi mới trong thu thập số liệu và thông tin tình hình kinh tế-xã hội các nước trên thế giới phục vụ báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội hàng quý của Tổng cục và của Bộ.

Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế (quy chế đoàn ra - đoàn vào) của Tổng cục Thống kê đã được xây dựng, sẽ ban hành và thực hiện trong toàn Ngành từ năm 2017.

2. Triển khai các dự án ODA

Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch bảo đảm chất lượng và có hiệu quả các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ cho Tổng cục Thống kê như: Dự án do UNDP hỗ trợ về thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; Dự án do UNFPA hỗ trợ thực hiện công tác thống kê dân số; Dự án tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam do WB tài trợ; Dự án của UNSD về Hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đo lường tiến bộ hướng tới đạt được một nền kinh tế xanh (Green Economy) và Tăng cường Hệ thống Tài khoản Kinh tế-Môi trường, Tài khoản Sinh thái (SEEA).

VI. CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin[16]

Hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong năm qua tiếp tục được chú trọng. Công nghệ thông tin tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Ngành, tập trung và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê. Trong năm qua, Phương án thử nghiệm giải pháp thu thập thông tin điều tra bằng thiết bị di động tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện thông qua thử nghiệm đối với Điều tra giá tiêu dùng, Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Điều tra những cuộc đời trẻ thơ và Khảo sát mức sống dân cư.

Nhiều Cục Thống kê đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc truyền đưa báo cáo giữa Cục Thống kê với Chi Cục Thống kê và ngược lại. Một số Cục Thống kê đã kết nối mạng với đường truyền dữ liệu của tỉnh, thành phố để thực hiện việc truyền đưa thông tin được thông suốt, liên tục.

Để góp phần hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ thông tin, năm 2016, ngành Thống kê đã trang bị mới 962 máy tính để bàn, 83 máy tính xách tay, 63 bộ máy chiếu.

2. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học

Trong năm 2016, Tổng cục đã tổ chức 18/20 cuộc họp Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu, trong đó có 07 cuộc họp hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu năm 2016[17]; 09 cuộc họp Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài; Nhìn chung các đề tài tiếp tục hướng vào việc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thống kê cũng như hoạt động chỉ đạo điều hành.

Tổng cục đã tổ chức thành công các hội thảo khoa học về lĩnh vực mới, đó là: “Đánh giá chất lượng thống kê; “Biên soạn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam” và phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc gia về thống kê và tin học ứng dụng; hoàn thành việc biên soạn và xuất bản Từ điển Thống kê, sách Kiến thức thống kê thông dụng, sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ. 

Tại địa phương, các Cục Thống kê và một số Chi cục Thống kê đã triển khai thực hiện 1043 chuyên đề, sáng kiến, cải tiến qui trình, công nghệ... Phần lớn các kết quả nghiên cứu đề tài, chuyên đề đã được triển khai áp dụng trong thực tế công tác thống kê của Ngành, góp phần nâng cao năng suất lao độngnăng lực thống kê.

VII. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, TUYÊN TRUYỀN VÀ THANH TRA THỐNG KÊ

1. Công tác pháp chế, tuyên truyền[18]

Căn cứ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2016[19] Tổng cục đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với kết quả cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê 2015 và các Nghị định thi hành Luật thống kê 2015[20]: Thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương (báo, đài phát thanh truyền hình), trang thông tin điện tử, video clip và nhiều hình thức khác. Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật thống kê và các văn bản thi hành Luật do Tổng cục và nhiều Cục Thống kê đã được tổ chức ngay sau khi các văn bản được ban hành. Tổng cục đã biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật thống kê và hỗ trợ các Cục Thống kê tổ chức Hội nghị phổ biến Luật thống kê tới các Sở, ngành tại địa phương.

- Tuyên truyền Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016: đã xây dựng chuyên san trên Tạp chí Con số và Sự kiện, trên website Tổng cục Thống kê; sản xuất trailer phát trên VTV1, VTV3; sản xuất đĩa CD hỏi/đáp về cuộc Tổng điều tra để phát trên VOV và hệ thống phát thanh xã/phường; in áp phích tuyên truyền phát cho từng địa bàn điều tra; tuyên truyền trên 10 báo in, báo điện tử có lượng độc giả lớn; đưa tin, phóng sự trên truyền hình VTV3, VOV, truyền hình TTXVN tập trung vào thời điểm điều tra 01/7/2016;

- Tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp 2016 với nhiều tin, bài đăng trên các báo, đã phát 04 phóng sự trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), VOV Giao thông. Website của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê đã mở chuyên mục về cuộc Điều tra.

- Tuyên truyền Đề án Đổi mới quy trình biên soạn Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP): Đã tổ chức Chương trình tọa đàm chính sách trên VTV1; đưa tin, bài trên Truyền hình Thông tấn; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên website của Tổng cục, Viện Khoa học Thống kê và Cục Thống kê.

Điều đáng chú ý trong năm 2016 là thông qua lực lượng cộng tác viên, Trang thông tin điện tử của Ngành đã đăng tải khá đầy đủ và kịp thời các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành diễn ra trên phạm vi cả nước.

2. Công tác thanh tra thống kê[21]

Trong năm 2016, ngành Thống kê đã thực hiện 437 cuộc thanh tra (Tổng cục Thống kê 08 cuộc, các Cục Thống kê cấp tỉnh: 429 cuộc) đối với 451 tổ chức, trong đó, có 423 cuộc được thành lập đoàn. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện phương án điều tra thống kê và thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Qua thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã bảo đảm trình tự các bước và tiến hành điều tra theo đúng quy định của phương án điều tra, song cũng phát hiện một số sai phạm. Toàn Ngành đã ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (phạt tiền 3 tổ chức với số tiền 20,5 triệu đồng; phạt cảnh cáo 16 tổ chức).

VIII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, CÔNG TÁC VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Công tác quản lý điều hành, công tác văn phòng

Công tác quản lý, điều hành của Ngành tiếp tục được coi trọng. Các cuộc họp giao ban thường kỳ được duy trì để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên cũng như của Ngành, bảo đảm sự thống nhất và thông suốt trong quá trình điều hành. Hội nghị công chức, viên chức, người lao động được tổ chức đúng quy định bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động, thực hiện công khai dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Tại cơ quan Tổng cục, các hoạt động tổng hợp, thư ký phục vụ lãnh đạo Tổng cục tiếp tục có nhiều cải tiến. Công tác văn thư lưu trữ, quản trị, tài vụ, quản lý xe, y tế, bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự... đều duy trì tốt. Công tác hậu cần phục vụ cho các hoạt động lớn của ngành như: Hội nghị tổng kết Ngành, Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Tổng cục, các hội nghị tập huấn điều tra… được thực hiện chu đáo.

Tại Cục Thống kê cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp, Phòng Tổ chức - Hành chính đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác văn phòng, duy trì liên lạc thông suốt, bảo đảm tốt điều kiện, phương tiện làm việc cho cơ quan, đơn vị.

2. Công tác quản lý tài chính[22]

Năm 2016, công tác bảo đảm kinh phí cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Tổng cục được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn Ngành. Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thống kê, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên, triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng vốn đầu tư tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch. Tổng cục đã tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước của toàn Ngành và làm việc với các cơ quan chức năng về dự toán kinh phí năm 2017, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục rà soát, lập kế hoạch, nội dung công tác gắn với dự toán ngân sách năm 2017. Đã ban hành các Quy định về quản lý tài chính, quản lý tài sản và quản lý đầu tư, xây dựng.

IX. Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2016) và hoạt động đảng, đoàn thể

Các tổ chức Đảng, đoàn thể đã phối hợp với chính quyền trong Ngành tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành. Tại cơ quan Tổng cục Thống kê đã tổ chức một số hoạt động sau:

- Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu ngành Thống kê - 70 năm xây dựng và phát triển” với 2.755 bài dự thi, trong đó nhiều bài có chất lượng cao. Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 04 Giải khuyến khích cho các cá nhân tại Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê.

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành tại cơ quan Tổng cục với 35 tiết mục của  21 đơn vị tham gia và chương trình biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam với sự tham gia của gần 120 đoàn viên; tổ chức Giải bóng đá hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành và chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Ngày 04/5/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Cũng tại buổi Lễ, nhiều hình thức khen thưởng bậc cao đã được trao tặng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục và Thống kê Bộ, ngành.

Tại các Cục Thống kê đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành.

Bên cạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành, trong năm 2016, các tổ chức Đảng trong Ngành đã tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ lớn của đất nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị không những là sân chơi, là cầu nối giúp công chức, viên chức và người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo mà còn gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ cho mỗi người trong việc tham gia giải quyết, quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan bằng các quy định, quy chế được ban hành. Toàn Ngành đã hưởng ứng các phong trào quyên góp ủng hộ các đối tượng chính sách, các vùng bị thiên tai và phong trào hiến máu tình nguyện do các cấp, các ngành phát động…

X. HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các thành tích quan trọng đã đạt được trong năm 2016, toàn Ngành nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tập trung vào các nhóm chủ yếu như sau:

(1) Một số việc quan trọng còn chậm so với kế hoạch, như: tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2016; xây dựng Quy chế hợp tác quốc tế trong ngành Thống kê; xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020.

(2) Tổ chức điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra còn hạn chế:

- Một số cuộc điều tra đã có trong kế hoạch và tiến hành định kỳ nhưng việc ban hành phương án, in và phân phối phiếu điều tra đến các Cục Thống kê vẫn còn chậm.

- Một số cuộc điều tra thử mang lại hiệu quả chưa cao, khi triển khai tập huấn vẫn bộc lộ sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện một số cuộc điều tra chưa được quan tâm đúng mức và còn hình thức.

- Xử lý và công bố thông tin điều tra một số cuộc điều tra tuy đúng phương án nhưng vẫn còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của người dùng tin.

(3) Một số Bộ, ngành, Sở, ngành không thực hiện chế độ báo cáo thống kê hoặc có thực hiện song gửi báo cáo thống kê chậm, chất lượng báo cáo chưa cao.

(4) Việc phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội chưa kịp thời, thông tin của một số trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành chưa phong phú, không được cập nhật thường xuyên.

(5) Ứng dụng công nghệ thông tin trung Ngành còn bất cập, một số phần mềm xử lý số liệu thống kê, phần mềm phục vụ quản lý điều hành triển khai chậm và không hiệu quả. Hệ thống mạng và đường truyền của Tổng cục chưa ổn định, hệ thống thư điện tử để lọt nhiều thư rác, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn.

(6) Hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị trong Ngành trong một số công việc vẫn còn trục trặc gây chậm tiến độ thực hiện. Việc phối hợp giữa Tổng cục Thống kê với một số Bộ, ngành trong một số công việc còn gặp khó khăn.

(7) Một số công chức lãnh đạo chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ trên cương vị được giao. Tại một số đơn vị vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động chưa nghiêm; cá biệt có một số ít công chức lãnh đạo cấp Cục Thống kê chưa gương mẫu, không đủ điều kiện để bổ nhiệm lại hoặc có đơn xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo.

 

 

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

 

 

Năm 2017 tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít những thách thức và khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Năm 2017, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi tiêu công. Việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt ra yêu cầu cần phải được đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên. Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2017

1. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn và công bố kịp thời các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các cuộc điều tra thường xuyên của Ngành.

4. Thực hiện Kế hoạch triển khai Luật thống kê 2015 và các đề án lớn của Ngành.

5. Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng phương pháp một số thống kê mới trong hoạt động thống kê.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng.

7. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong toàn Ngành.

8. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác; cụ thể hóa các nội dung phối hợp với bộ ngành, địa phương trong sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động Thống kê.

9. Thực hiện quản lý tài chính công khai, minh bạch, hiệu quả.

10. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê

- Tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch bản” về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành.

- Nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội Quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm định kỳ của Ngành như Niên giám thống kê; chú trọng công tác phân tích và dự báo, biên soạn các báo cáo phân tích chuyên sâu trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành để xây dựng Quy chế chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phổ biến số liệu thống kê theo khung hệ thống phổ biến dữ liệu chung. Đẩy mạnh tiến độ việc phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch, lộ trình phổ biến số liệu thống kê theo hệ thống phổ biến dữ liệu riêng.

- Cung cấp thông tin thống kê đến các địa phương kịp thời theo yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

 

2. Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra

- Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, trong đó tập trung chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Điều tra doanh nghiệp, Điều tra lao động và việc làm, Khảo sát mức sống dân cư.

- Tập trung xử lý đúng kế hoạch kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017; rà soát kỹ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trước khi công bố số liệu chính thức; nhập tin và xử lý số liệu Điều tra doanh nghiệp năm 2017 đúng tiến độ.

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị nghiên cứu thí điểm đổi mới phương thức thu thập thông tin trong Tổng điều tra chính thức.

3. Thực hiện Luật thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Đề án của Ngành

3.1. Luật thống kê

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó tập trung vào công tác phổ biến, tuyên truyền tại nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa tổ chức thực hiện Công văn số 6851/BKHĐT-TCTK ngày 30/6/2016 về kế hoạch triển khai thi hành Luật thống kê; triển khai biên soạn Nghị định của Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phân loại thống kê cấp quốc gia theo quy định của Luật thống kê.

3.2. Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Cập nhật kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2020 theo các nội dung liên quan trong Luật thống kê 2015. Tiếp tục theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam của các đơn vị trong Tổng cục và các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.3. Đề án đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP

- Tiếp tục rà soát và tính lại số liệu GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của năm 2015 và năm 2016. Triển khai thực hiện việc Tổng cục tính số liệu GRDP 6 tháng và cả năm 2017 cho các tỉnh/thành phố đúng quy trình biên soạn mới và công bố kịp thời để các địa phương sử dụng.

- Tổng kết một năm kết quả thực hiện Đề án GRDP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

3.4. Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020

Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai các nội dung thực hiện Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng báo cáo thực hiện Đề án đồng thời biên soạn và xuất bản cuốn sách “Giới thiệu về Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN”. Tham dự các kỳ họp của Thống kê ASEAN, thực hiện chia sẻ và cung cấp thông tin thống kê với ASEAN.

4. Công tác phương pháp chế độ thống kê

- Chủ động phối hợp với Bộ, ngành xây dựng các hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng[23] theo quy định của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, trong đó chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trình Bộ trưởng ban hành trong năm 2017.

- Hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

- Các Vụ nghiệp vụ chủ động làm việc với thống kê Bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; Chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành; sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê của Bộ, ngành và kế hoạch điều tra hàng năm của Bộ, ngành theo tinh thần của Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12/2017.

- Nghiên cứu phương pháp thu thập, tính toán chỉ tiêu chỉ số giá tiền lương, chỉ số giá bất động sản. Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu tính toán chỉ số giá xây dựng.

- Hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về “Mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp” trình Bộ trưởng để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cập nhật thường xuyên danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều tra năm 2017; xây dựng và trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành kế hoạch điều tra năm 2018.

- Thẩm định, góp ý văn bản liên quan đến phương án điều tra, chế độ báo cáo, hệ thống chỉ tiêu, phân loại thống kê khi có yêu cầu.

5. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trong quý II năm 2017.

- Có kế hoạch sớm và chủ động để xây dựng và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Đồng thời chuẩn bị kỹ phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo và sắp xếp đội ngũ công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thống kê phù hợp với mô hình tổ chức mới.

- Hoàn thành việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên thống kê viên và thống kê viên chính, bổ nhiệm công chức đủ điều kiện đạt yêu cầu vào ngạch mới.

- Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cho các đơn vị trong toàn Ngành trong quý I năm 2017.

- Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo tại hai trường Cao đẳng Thống kê của Ngành. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Thống kê lên đào tạo bậc đại học. Hoàn thiện việc mở mã ngành đào tạo bậc cao đẳng tại trường Cao đẳng Thống kê II.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng định kỳ năm 2017, chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Bên cạnh đó, phối hợp với thống kê Bộ, ngành thực hiện việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam đối với các cá nhân đủ điều kiện của thống kê Bộ, ngành.

- Sửa đổi, bổ sung các Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng để phù hợp với điều kiện thực tế.

6. Quản lý tài chính và đầu tư xây dựng

- Khẩn trương hoàn thành sớm phương án phân bổ kinh phí thường xuyên, kinh phí điều tra và các loại kinh phí khác năm 2017 cho các đơn vị dự toán trong Ngành.

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn Ngành thực hiện công khai tài chính; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng.

- Tiến hành rà soát các dự án đầu tư đang triển khai trên toàn Ngành; các dự án dở dang, các dự án đã có chủ trương cho khởi công để bố trí vốn đầu tư hợp lý, tránh giàn trải.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh phí năm 2018 của Ngành theo đúng quy định của Nhà nước.

7. Thống kê nước ngoài và hợp tác quốc tế, quản lý dự án ODA  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê nước ngoài để phục vụ kịp thời việc biên soạn các báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2017; đồng thời làm tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê của nước ta cho các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao theo đúng quy định.

- Xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Việt Nam năm 2018 và kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt trong năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác song phương với Thống kê Hàn Quốc, Hà Lan, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ta-li-a. Đồng thời tổ chức tốt việc tiếp đón và làm việc với Thống kê Nhật Bản vào tháng 4/2017 và Thống kê Hàn Quốc về Kỳ họp song phương lần thứ 21 vào tháng 10/2017.

- Tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án ODA. Phối hợp với các tổ chức quốc tế như WB, UNDP, UNFPA, UNICEF, ILO... xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, hỗ trợ kỹ thuật mới cho Tổng cục Thống kê giai đoạn 2017-2021, trong đó chú trọng định hướng hoạt động của các Dự án ODA vào những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ mới của Ngành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ công việc và tình hình giải ngân, quản lý tài sản của dự án cho nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước và Tổng cục Thống kê.

8. Công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học

- Hoàn thiện Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tiếp tục thực hiện Đề án kết nối cơ sở dữ liệu giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thuế; làm việc với các Bộ, ngành để chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành chính, đăng ký hành chính.

- Xây dựng lộ trình triển khai sử dụng máy tính bảng trong các cuộc điều tra thống kê, trước mắt triển khai sử dụng máy tính bảng trong điều tra giá so sánh quốc tế tại 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 4/2017, bắt đầu thực hiện lộ trình sử dụng máy tính bảng trong điều tra giá tiêu dùng tại các tỉnh từ tháng 7/2017 để tiến tới đầu năm 2018 triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lập kế hoạch sử dụng e-form và web-form trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017 và xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2018; xây dựng và quản lý dữ liệu đặc tả cho hoạt động thống kê theo quy định của Luật thống kê; chú trọng công tác quản lý mạng, tăng cường bảo mật thông tin; thực hiện tốt việc hỗ trợ kỹ thuật của các Trung tâm Tin học Thống kê khu vực đối với các đơn vị trong ngành; bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ổn định và an toàn.

- Tiếp tục nghiên cứu các đề tài chuyển tiếp năm 2016 và các đề tài năm 2017; nghiên cứu một số vấn đề về dữ liệu lớn.

- Xác định danh mục đề tài nghiên cứu năm 2018 và ban hành Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2018.

9. Công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê

- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2017, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: Luật Thống kê, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Đề án đổi mới quy trình biên soạn GRDP.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2017 của Tổng cục Thống kê. Theo dõi, hướng dẫn các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục để tiến hành kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê. Các hoạt động kiểm tra, giám sát và thanh tra phải có báo cáo kết quả trình Lãnh đạo Tổng cục.

10. Công tác quản lý điều hành phục vụ hoạt động chuyên môn

Trên cơ sở kế hoạch công tác Ngành, từng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức và người lao động ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ công tác năm. Trong xây dựng kế hoạch cần chú ý tổ chức các hội nghị, hội thảo theo hướng lồng ghép các lĩnh vực có nội dung, đối tượng tập huấn tương đối tương đồng nhằm tiết kiệm kinh phí và thời gian; phân công, phân nhiệm rõ ràng và các biện pháp cụ thể về kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo của Ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê[24] đến từng công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công tác giám sát thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị trong toàn Ngành.

- Rà soát, cập nhật một số quy chế hiện hành để phù hợp với tình hình mới, như: Quy chế công tác văn thư và nhân bản tài liệu của cơ quan Tổng cục Thống kê, Quy chế tạm thời về việc tổ chức tang lễ đối với công chức, viên chức thuộc Tổng cục Thống kê khi từ trần...

11. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể

Tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, yêu Ngành qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công đoàn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; quan tâm, giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt, nâng cao lòng yêu Ngành, yêu nghề.

Tóm lại, khối lượng công việc triển khai trong năm 2017 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Lãnh đạo Tổng cục kêu gọi từng công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ[1] Danh sách các cuộc điều tra tại Phụ lục số 1

[2] Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án điều tra được ban hành theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[3] Tổng điều tra kinh tế 2017 được thực hiện theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chi tiết đề cập trong Báo cáo “Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

[4] Tổng cục Thống kê đã ký thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy ban dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thuế

[5] Chi tiết được đề cập trong “Báo cáo Thực trạng triển khai Luật thống kê 2015 trong thời gian qua và định hướng triển khai trong thời gian tới

[6] Chi tiết được đề cập trong “Báo cáo triển khai đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

[7] Chi tiết được đề cập trong “Báo cáo xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 - 2020”

[8] Danh sách chi tiết tại Phụ lục 2

[9] Tình hình thực hiện công tác cán bộ ngành Thống kê năm 2016 tại Phụ lục 3

[10] Bộ Nội vụ đã phê duyệt 300 chỉ tiêu thống kê viên và 250 chỉ tiêu thống kê viên chính

[11] Tổng hợp các lớp đào tạo do Tổng cục Thống kê tổ chức năm 2016 tại Phụ lục 4

[12] Theo Quyết định số 934/QĐ-TCTK ngày 01/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

[13] Theo Thông báo số 128/TB-TCTK ngày 22/10/2015 của Tổng cục Thống kê

[14] Tổng hợp tình hình khen thưởng ngành Thống kê 2 năm 2015-2016 (đã thực hiện trong năm 2016) tại Phụ lục 5

[15] Gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam

[16] Chi tiết được đề cập trong “Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp thống kê mới trong hoạt động thống kê

[17] Danh sách các đề tài nghiên cứu năm 2016 tại Phụ lục 6

[18] Chi tiết tại Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2016

[19] Theo Quyết định số 15/QĐ-TCTK ngày 14/01/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

[20] Các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền Luật thống kê 2015: Luật Thống kê tiếng Việt, tiếng Anh; 100 Câu hỏi đáp về Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đĩa CD: Hỏi đáp về Luật Thống kê, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

[21] Chi tiết được đề cập trong “Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê”

[22] Nội dung cụ thể đã được đề cập tại Hội nghị tập huấn công tác tài chính năm 2017 diễn ra từ ngày 10-11/01/2017.

[23] Bao gồm: Bộ chỉ tiêu thống kê về mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, Bộ chỉ tiêu thống kê về nông thôn mới, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

[24] Ban hành theo Quyết định số 357/QĐ-TCTK ngày 06/5/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

 
CÁC TIN KHÁC
  Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) (16/04/2018)
  Hội nghị Tập huấn công tác Tổ chức, cán bộ và Pháp chế, Thanh tra thống kê 2018 (16/04/2018)
  Hội thảo tăng tốc chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (04/04/2018)
  Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam (03/04/2018)
  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2018 (29/03/2018)