English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý III và quý IV năm 2018 (09:00 28/09/2018)

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng hàng quý bao gồm 5300 doanh nghiệp đang hoạt động xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý III/2018 đạt gần 90%. Thông tin thu thập từ các doanh nghiệp phản ánh xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng về các mặt: tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng, xu hướng sử dụng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất; nhận định về hỗ trợ của hệ thống pháp luật/chính sách của Nhà nước, tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Dưới đây là một số nhận định của khu vực doanh nghiệp ngành xây dựng về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III và dự báo quý IV năm 2018:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng

Quý III/2018 có 59,8% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (36,4% doanh nghiệp đánh giá ổn định và 23,4% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn) so với quý II/2018[1]; có 39,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018 khả quan hơn khi có 60,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (35,0% doanh nghiệp đánh giá ổn định và 25,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn); có 36,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Theo hình thức sở hữu: khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2018 so với quý II/2018[2] giữ ổn định và thuận lợi hơn (34,7% giữ ổn định và 24,5% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 59,8% (36,2% giữ ổn định và 23,6% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp FDI có 60,1% (38,3% giữ ổn định và 21,8% thuận lợi hơn). Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước khả quan nhất với 66,3% doanh nghiệp đánh giá ổn định và thuận lợi hơn (38,7% ổn định và 27,6% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 60,3% (34,3% ổn định và 26,0% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) là 61,3% (40,2% ổn định và 21,1% thuận lợi hơn).

Theo ngành hoạt động: Quý III/2018 so với quý II/2018 các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khả quan hơn với 61,4% doanh nghiệp đánh giá ổn định và thuận lợi hơn (36,2% ổn định và 25,2% thuận lợi hơn); doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 59,5% (36,4% ổn định và 23,1% thuận lợi hơn); doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 58,1% (36,7% ổn định và 21,4% thuận lợi hơn). Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại khả quan nhất với 61,5% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 61,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 58,5%.

2. Chi phí sản xuất kinh doanh

2.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng[3]

Có 48,5% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng quý III/2018 giữ ổn định và giảm (31,6% doanh nghiệp ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm) so với quý II/2018[4]; có 51,5% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, có 46,8% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (31,1% giữ ổn định và 15,7% giảm); 53,2% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Theo hình thức sở hữu: Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 35,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất quý III/2018 giữ ổn định và giảm (24,2% giữ ổn định và 11,1% giảm) so với quý II/2018, có 64,7% doanh nghiệp đánh giá tăng; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 48,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (31,4% giữ ổn định và 16,9% giảm), có 51,7% doanh nghiệp đánh giá tăng; khu vực doanh nghiệp FDI khả quan nhất với 54,0% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (36,3% giữ ổn định và 17,7% giảm), có 46% doanh nghiệp đánh giá tăng. Dự báo chi phí sản xuất kinh doanh quý IV/2018 so với quý III/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước khả quan nhất với 36,7% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và giảm (26,5% giữ ổn định và 10,2% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 46,0% (30,2% giữ ổn định và 15,8% giảm) và  khu vực doanh nghiệp FDI là 56,7% (40,2% giữ ổn định và 16,5% giảm).

2.2. Chi phí nguyên, vật liệu

Quý III/2018, tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây dựng trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 44,5% trong tổng chi phí sản xuất, giảm so với quý II/2018[5], trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp FDI có xu hướng tăng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng giảm. Cụ thể: chi phí nguyên, vật liệu xây dựng quý III/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 43,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 45,4%; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 36,0% tổng chi phí sản xuất.

Trong quý III/2018 có 48,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu xây dựng giữ ổn định và giảm so với quý II/2018 (trong đó: 32,4% giữ ổn định và 16,4% giảm); có 51,2% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liệu tăng. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018 có 46,6% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định và giảm (31,5% giữ ổn định và 15,1% giảm); có 53,4% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu tăng.

Theo hình thức sở hữu: Việc sử dụng chi phí nguyên, vật liệu có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Trong quý III/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước có 37,4% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định hoặc giảm so với quý II/2018 (28,3% giữ ổn định và 9,1% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 48,2% (31,6% giữ ổn định và 16,6% giảm) và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài là 56,9% (40,5% giữ ổn định và 16,4% giảm). Dự báo quý IV/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp FDI khả quan hơn với 38,8% doanh nghiệp nhà nước và 57,6% doanh nghiệp FDI nhận định chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định và giảm so với quý III/2018; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 45,7%.

Theo ngành hoạt động: Trong quý III/2018, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 51,6% trong tổng chi phí sản xuất; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 46,5%; doanh nghiệp công trình kỹ thuật dân dụng là 40%.

2.3. Chi phí nhân công

Trong quý III/2018, chi phí nhân công trên một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 14,1% tổng chi phí sản xuất, trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 15,4%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 14,3%, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 12,0%. Chia theo ngành xây dựng, chi phí nhân công của doanh nghiệp xây dựng chuyên dụng chiếm 15,7% tổng chi phí sản xuất, doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 14,8%, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 12,7%.

Trong quý III/2018 có 54,3% doanh nghiệp đánh giá chi phí nhân công giữ ổn định và giảm (37,4% giữ ổn định và 16,9% giảm) so với quý II/2018[6]; 45,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng. Dự báo quý IV/2018 có 52,2% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định và giảm so với quý III/2018 (36,8% giữ ổn định và 15,4% giảm); 47,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

Theo hình thức sở hữu: Xu hướng sử dụng chi phí nhân công có sự khác biệt giữa các hình thức sở hữu. Quý III/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có 63,9% doanh nghiệp đánh giá chi phí nhân công giữ ổn định và giảm so với quý II/2018 (47,3% giữ ổn định và 16,6% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 53,4% (36,3% giữ ổn định và 17,1% giảm); khu vực doanh nghiệp nhà nước là 49,5% (36,4% giữ ổn định và 13,1% giảm). Dự báo quý IV/2018 khu vực doanh nghiệp FDI khả quan hơn với 65,6% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định và giảm so với quý III/2018 (49,9% giữ ổn định và 15,7% giảm); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 51,0% (35,5% giữ ổn định và 15,5% giảm) và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 46,9% (34,7% giữ ổn định và 12,2% giảm).

3. Sử dụng lao động[7]

3.1. Sử dụng lao động chung

Trong quý III/2018 có 79,4% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (57% giữ ổn định và 22,4% tăng) so với quý II/2018[8]; có 20,6% doanh nghiệp nhận định lao động giảm. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, có 80,3% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (53,4% ổn định và 26,9% tăng); 19,7% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

Theo loại hình sở hữu: Quý III/2018 khu vực doanh nghiệp FDI có 83,4% doanh nghiệp đánh giá quy mô lao động giữ ổn định và tăng (65,7% ổn định và 17,7% tăng) so với quý II/2018; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 80,8% (56,6% ổn định và 24,2% tăng) và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 78,9% (56,0% ổn định và 22,9% tăng). Dự báo quý IV/2018, nhu cầu sử dụng lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước đều tăng so với quý III/2018: khu vực doanh nghiệp nhà nước có 83,7% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (58,2% ổn định và 25,5% tăng); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,1% (52,7% ổn định và 27,4% tăng) và khu vực doanh nghiệp FDI là 81,8 (60,0% ổn định và 21,8% tăng).

3.2. Sử dụng lao động thường xuyên

Quý III/2018, lao động thường xuyên chiếm 42,7% tổng số lao động sử dụng trong doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động thường xuyên có sự khác biệt lớn giữa các hình thức sở hữu, cao nhất là khu vực doanh nghiệp FDI với 77,8% lao động thường xuyên, khu vực doanh nghiệp nhà nước là 51,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 40,6%. Ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ lao động thường xuyên cao nhất với 55,7%; ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 47,1%; ngành xây dựng nhà các loại chỉ chiếm 34%.

Quý III/2018 có 75,1% doanh nghiệp đánh giá lao động thường xuyên giữ ổn định so với quý II/2018; có 12,0% doanh nghiệp tăng và 12,9% doanh nghiệp giảm. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018 có 74,3% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên giữ ổn định; có 13,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 12,4% doanh nghiệp dự báo giảm.

3.3. Sử dụng lao động thời vụ

Trong quý III/2018, lao động thời vụ trong các doanh nghiệp xây dựng chiếm 57,3% tổng số lao động. Tỷ lệ lao động thời vụ chênh lệch lớn ở các hình thức sở hữu: khu vực doanh nghiệp FDI sử dụng 22,2% lao động thời vụ, tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 48,7%, cao nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với tỷ lệ 59,4%. Việc sử dụng lao động thời vụ cũng không đồng đều giữa các ngành, ngành xây dựng nhà các loại sử dụng nhiều lao động thời vụ nhất với tỷ lệ 66%; ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 52,9%; ngành hoạt động xây dựng chuyên dụng là 44,3%.

Trong quý III/2018 có 75,9% doanh nghiệp đánh giá lao động thời vụ giữ ổn định hoặc tăng (52,2% ổn định và 23,7% tăng) so với quý II/2018; có 24,1% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ giảm. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018, nhu cầu sử dụng lao động thời vụ tăng nhẹ với 77,8% doanh nghiệp dự báo lao động thời vụ giữ ổn định và tăng (50,4% ổn định và 27,4% tăng); có 22,2% doanh nghiệp dự báo lao động thời vụ giảm.

4. Tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý III/2018 có 67,3% doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (quý II/2018 có 69% doanh nghiệp vay vốn), trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 70,5%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 60,2%; khu vực doanh nghiệp FDI có 36,3% doanh nghiệp vay vốn. Chia theo ngành, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 72,1% doanh nghiệp vay vốn; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 67,4%; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,1%.

Quý III/2018, trong số các doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh, có 94,2% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng, chỉ có 5,8% doanh nghiệp vay vốn từ nguồn khác. Trong quý III/2018, khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng vay ngân hàng nhiều hơn quý II/2018, cụ thể: khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 95,8% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 91,5%; khu vực doanh nghiêp FDI có xu hướng vay ngân hàng ít hơn với 64% doanh nghiệp vay vốn[9].

Đánh giá về tình hình vay vốn ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2018, có 79,4% doanh nghiệp nhận định việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn (47,7% giữ ổn định và 31,7% thuận lợi hơn) so với quý II/2018; có 20,6% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn. Chia theo hình thức sở hữu: quý III/2018 khu vực doanh nghiệp nhà nước có xu hướng khả quan hơn quý II/2018 với 79,6% doanh nghiệp đánh giá việc vay vốn ngân hàng giữ ổn định và thuận lợi hơn (46,3% giữ ổn định và 33,3% thuận lợi hơn); tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79,4% (47,7% giữ ổn định và 31,7% thuận lợi hơn) và khu vực doanh nghiệp FDI là 80,2% (47,9% giữ ổn định và 32,3% thuận lợi hơn), cao hơn mức bình quân chung toàn ngành nhưng có xu hướng giảm so với quý II/2018[10].

Trong quý III/2018, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp chiếm 1,6% tổng chi phí sản xuất[11]. Trong đó, chi trả lãi tiền vay của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 1,7%; khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 1,1%; khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 0,7% tổng chi phí sản xuất.

5. Đánh giá tổng quan

Quý III/2018 có 59,8% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý II/2018; có 39,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. Dự báo quý IV/2018 so với quý III/2018 khả quan hơn khi có 60,6% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; có 36,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh[12] quý III/2018 so với quý II/2018 là -16,1% (23,4% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn, 39,5% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn). Chỉ số cân bằng quý IV/2018 so với quý III/2018 có xu hướng tăng với -10,9% (25,6% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn, 35,6% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn).

Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí[13] quý III/2018 so với quý II/2018 là 34,6% (51,5% doanh nghiệp đánh giá tăng và 16,9% doanh nghiệp đánh giá giảm). Chỉ số cân bằng tổng chi phí quý IV/2018 so với quý III/2018 có xu hướng tăng với 37,5% (53,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,7% doanh nghiệp dự báo giảm). Chỉ số cân bằng các chi phí thành phần gồm chi phí mua nguyên, vật liệu xây dựng và chi phí nhân công quý IV/2018 so với quý III/2018 cũng có xu hướng tăng tương tự như tổng chi phí.

Chỉ số cân bằng về việc tăng và giảm quy mô lao động quý III/2018 so với quý II/2018 là 1,8% (22,4% doanh nghiệp nhận định tăng và 20,6% doanh nghiệp nhận dịnh giảm). Chỉ số cân bằng lao động quý IV/2018 so với quý III/2018 có xu hướng tăng với 7,2% (26,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 19,7% doanh nghiệp dự báo giảm).

 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ[1] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: 60,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2018 ổn định và thuận lợi hơn so với quý I/2018; có 38,6% doanh nghiệp cho rằng sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

[2] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 53,1% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý I/2018; Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước: 61,1%; Khu vực doanh nghiệp FDI: 57,7%.

[3] Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng gồm: Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng máy móc thi công; chi phí sản xuất chung; chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công; chi phí quản lý kinh doanh; chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng; chi phí khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

[4] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: Có 46,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm so với quý I/2018; 53,7% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

[5] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: toàn ngành 46,6%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 38,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 48,7%; khu vực doanh nghiệp FDI 33,9%.

[6] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: 49,7% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định hoặc giảm so với quý I/2018; 50,3% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

[7] Lao động chung của doanh nghiệp gồm: Lao động thường xuyên và lao động thời vụ: Lao động thường xuyên gồm những người được tuyển dụng chính thức và làm những công việc lâu dài thuộc chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp; Lao động thời vụ gồm những người làm việc theo các hợp đồng tạm tuyển ngắn hạn để thực hiện các công việc tạm thời, theo thời vụ.

[8] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: 79,8% doanh nghiệp nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng so với quý I/2018; 20,3% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

[9] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: toàn ngành là 93%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 88,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 94,6%; khu vực doanh nghiệp FDI là 67%.

[10] Chỉ số tương ứng của quý II/2018: khu vực doanh nghiệp nhà nước là 73,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 79,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 82,2%

[11] Chỉ số tương ứng quý II/2018: toàn ngành là 1,3%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 0,7%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 0,3%

[12] Chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất thuận lợi hơn trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo xu hướng sản xuất khó khăn hơn.

[13] Chỉ số cân bằng về xu hướng sử dụng tổng chi phí thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo tăng trừ đi số phần trăm doanh nghiệp dự báo giảm.

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông về việc phối hợp, hỗ trợ thực hiện cuộc điều tra thống kê năm 2020 và công tác thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông (14/06/2019)
  Đoàn chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ sang công tác tại Tổng cục Thống kê Việt Nam (11/06/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn công tác tổ chức công đoàn cơ sở (10/06/2019)
  Hội nghị Phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngành Thống kê (06/06/2019)
  Tổng cục Thống kê Việt Nam tiếp và làm việc với Đoàn công tác của cơ quan Thống kê quốc gia Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (15/05/2019)