English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Công nghiệp 
  Điều tra doanh nghiệp năm 2013
  Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2011
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2009
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2006
  Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2005
1